ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติ อบต.บ้านกร่าง
   สภาพทั่วไป อบต.บ้านกร่าง
   ข้อมูลหมู่บ้าน
   ผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านกร่าง
   รวมภาพ อบต.บ้านกร่าง
   วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกร่าง
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร อบต.
   สมาชิกสภา อบต.
   ข้อมูลสมาชิกสภา อบต.
  เจ้าหน้าที่ อบต.
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น
     อบต.บ้านกร่าง
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
     อบต.บ้านกร่าง (สปสช.)
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
     ตำบลบ้านกร่าง
  ระเบียบกองทุนสวัสดิการ
  สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
   ชุมชน(กองทุนวันละบาท)
 
รวมลิงค์ในจังหวัด
  สถาบันการเงินชุมชนบ้านกร่าง
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  อบจ.พิษณุโลก
  จังหวัดพิษณุโลก
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 
ข้อมูลบริการประชาชน
 
กฏและระเบียบต่างๆ
   หนังสือสั่งการ
   ข้อบังคับตำบล
 
การดำเนินงานของอบต.
   งบประมาณ อบต.บ้านกร่าง
   ราคากลาง
 
หนังสือพิมพ์
 
 

สถานีโทรทัศน์

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program

แบบฟอร์มต่างๆ ของ อบต. บ้านกร่าง
     - สำนักงานอัตโนมัติ (e-office) - [12/11/2015] - (261)
     - แบบหนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินสงเคราะห์ - [12/10/2012] - (2257)
     - แบบคำขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง - [4/07/2012] - (2075)
     - แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง - [4/07/2012] - (2897)
     - แบบคำขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ - [4/07/2012] - (3140)
     - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ - [8/05/2012] - (1290)
     - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - [8/05/2012] - (1123)
     - สัญญาการรับทุน - [16/10/2008] - (945)
     - แบบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา - [2/10/2008] - (351)
     - หนังสือรับรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - [2/02/2007] - (1933)
     - สัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000) - [29/11/2006] - (207)
     - บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง - [29/11/2006] - (206)
     - คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - [29/11/2006] - (1106)
     - คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 - [17/10/2006] - (1216)
     - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร - [18/10/2006] - (2119)
     - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 - [17/10/2006] - (1416)
     - แบบแจ้งความประสงค์ให้เก็บขยะมูลฝอยในเขต อบต.บ้านกร่าง - [17/10/2006] - (704)
     - ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 - [18/10/2006] - (2209)
     - คำขออนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - [25/09/2006] - (1801)
     - แบบคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ - [17/10/2006] - (2640)
     - แบบคำขอทั่วไป - [17/10/2006] - (569)
     - คำร้องออนไลน์ - [12/11/2015] - (239)
หน้า [1]
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด