ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติ อบต.บ้านกร่าง
   สภาพทั่วไป อบต.บ้านกร่าง
   ข้อมูลหมู่บ้าน
   ผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านกร่าง
   รวมภาพ อบต.บ้านกร่าง
   วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกร่าง
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร อบต.
   สมาชิกสภา อบต.
   ข้อมูลสมาชิกสภา อบต.
  เจ้าหน้าที่ อบต.
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น
     อบต.บ้านกร่าง
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
     อบต.บ้านกร่าง (สปสช.)
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
     ตำบลบ้านกร่าง
  ระเบียบกองทุนสวัสดิการ
  สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
   ชุมชน(กองทุนวันละบาท)
 
รวมลิงค์ในจังหวัด
  สถาบันการเงินชุมชนบ้านกร่าง
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  อบจ.พิษณุโลก
  จังหวัดพิษณุโลก
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 
ข้อมูลบริการประชาชน
 
กฏและระเบียบต่างๆ
   หนังสือสั่งการ
   ข้อบังคับตำบล
 
การดำเนินงานของอบต.
   งบประมาณ อบต.บ้านกร่าง
   ราคากลาง
 
หนังสือพิมพ์
 
 

สถานีโทรทัศน์

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program

ประวัติความเป็นมา อบต.บ้านกร่าง
ชื่อ อบต.ภาษาอังกฤษ            Bankrang Subdistrict Administrative Organization                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เดิมเป็นสภาตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลให้สภาตำบลบ้านกร่างแปรสภาพเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า “ อบต. ” มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาทิเช่น พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น

 

สัญลักษณ์ โลโก้ ของ อบต

แผนที่

   

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 7 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก และตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลจอมทอง และตำบลพลายชุมพล
ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลท่าทอง
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ

การเดินทาง     
ติดต่อกับอำเภอใช้เส้นทางถนนสิงหวัฒน์ สายพิษณุโลก- สุโขทัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

เนื้อที่
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ 43.35 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 37,033 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ( ทำนา ) มีระบบการชลประทาน สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี

 
 
ประวัติหมุ่บ้าน
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 1
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 2
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 3
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 4
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 5
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 6
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 7
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 8
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 9
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 10
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 11
     ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 12
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด